Нормативна база

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 223 “Медсестриство” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

СТАТУТ

Концепцiя освiтньої дiяльностi

Стратегія розвитку Кам’янського медичного коледжу на 2019-2025 роки

Положення про педагогічну раду

Положення про методичну раду

Положення про адміністративну раду

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Положення про дотримання академічної доброчесностї

Положення про групу сприяння академічній доброчесності

Положення про комісію з етики академічної доброчесності та управління конфліктами

Етичний кодекс

Положення про психологічну службу

Положення про порядок реалізації права на Академічну мобільність учасників освітнього процесу

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час перебування на території Кам’янського медичного коледжу

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації

Положення про веб-сайт

Положення про службу охорони праці

Положення про преміювання

Розпорядження про створення наглядової ради

Протоколи  (Історія створення освітньо-професійної програми Сестринська справа перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

24.05.2018   Протокол Ради студентського співуправління

06.09.2018   Протокол №1

19.09.2018   Протокол Ради студентського співуправління

04.10.2018   Протокол №2

25.10.2018   Протокол №3

09.12.2018   Протокол №4

12.12.2019   Витяг з Протоколу №4

02.09.2019   Наказ 195-о Про розподіл посадових обов’язків

02.09.2019   Протокол Ради студентського співуправління (Протокол №1)

02.09.2019   Наказ 200-о Про створення відділів

10.06.2020 Протокол №10 Ради студентського співуправління

23.06.2020 Протокол №5

08.07.2020 Протокол №6

14.07.2020 Протокол №7

11.08.2020 Протокол №11 Ради студентського співуправління

21.08.2020 Протокол №8

Наказ 132-о від 23.06.2020 Про затвердження проектної групи з перегляду ОПП Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ 148-о від 25.08.2020 Про розподіл посадових обов’язків на 2020-2021 навчальний рік

Наказ 152-о від 28.08.2020 Про введення в дію ОПП Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Наказ 162-о від 31.08.2020  Про затвердження складу відділів

Наказ 194-о від 21.09.2020 Про зміни до складу педагогічної, адміністративної, методичної ради та відділів

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Положення про підрозділ по роботі з кадрами

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників

Положення про комісію з питань евакуації

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій

Положення про професійний розвиток викладачів

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про оцінювання діяльності (рейтинг) педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про індивідуальний план роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про Школу викладача-початківця

Положення про творчу групу педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про наставництво

Положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Посадові інструкції

Відділи

Положення про відділ забезпечення якості освіти

Положення про відділ науково-дослідної роботи студентів

Положення про відділ підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про відділ кар’єри та працевлаштування студентів і випускників

Циклові комісії

Положення про циклову комісію

Положення про випускову циклову комісію медсестринства

Положення про визначення рейтингу циклових комісій

Вступнику

Правила прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році

Правила прийому для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра в 2021 році

Положення про приймальну комісію

Положення про вступне фахове випробування

Положення про апеляційну комісію

Положення про укладання та контроль за виконанням договору про надання освітніх послуг

Студенту

Правила поведінки здобувачів освіти

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін здобувачами освіти

Тимчасовий порядок та умови обрання вибіркових дисциплін на 2020-2021 н.р.

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про уповноваженого з прав студентів

Положення про чергування

Положення про циклову комісію кураторів (класних керівників) груп

Порядок призначення стипендії

Порядок формування рейтингу

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком

Положення про комісію з розгляду випадків булінгу (цькування)

Студентське самоврядування

Положення про Раду студентського співуправління

Положення про конференцію Ради студентського співуправління

Положення про Раду зв’язку з випускниками

Положення про волонтерський загін

Положення про старостат

Гуртожиток

Положення про студентський гуртожиток

Положення про студентську раду гуртожитку

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку

Бібліотека

Положення про бібліотеку

Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про дистанційне навчання

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про робочу навчальну програму дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень

Положення про директорські контрольні роботи

Положення про оскарження результатів оцінювання здобувачів освіти

Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачами освіти

Положення про ведення навчальних журналів

Положення про практичне заняття

Положення про відкрите заняття (захід)

Положення про взаємовідвідування занять викладачами

Положення про анкетування

Положення про самостійну роботу студентів

Положення про навчальні кабінети та лабораторії

Положення про атестацію навчальних кабінетів та лабораторій

Положення про відділення

Положення про відділення післядипломної освіти

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію

Рекомендації з уніфікованим визначенням щодо належного оформлення посилань на матеріали, використані у письмових роботах

Методичні рекомендації щодо розробки робочих програм навчальних дисциплін

Положення про організацію відпрацювань пропущених навчальних занять

ОПП

Положення про освітню програму

Положення про гаранта освітньої програми

Положення про стейкхолдерів освітніх програм

Науково-дослідна робота

Положення про науково-дослідну роботу здобувачів освіти

Положення про тижні науки

Практичне навчання

Положення про практичне навчання здобувачів освіти

Положення про практику здобувачів освіти

Угоди про співпрацю між навчальним закладом та закладом охорони здоров’я (базою практик)

Наказ про затвердження баз для проведення всіх видів практики здобувачів освіти Кам’янського медичного коледжу

Виховна робота

Положення про організацію виховної роботи

Положення про куратора академічної групи

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

Дозвільні документи

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Рішення Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми “Сестринська справа”  223 Медсестринство першого (бакалаврського) рівня 

Розпорядження на переоформлення ліцензії

Угоди

Угоди про співпрацю між навчальним закладом та закладом охорони здоров’я (базою практик)

Угоди про користування приміщеннями, комп’ютерними лабораторіями, спортивними майданчиками тощо

Сертифікати