Нормативна база

СТАТУТ

Концепцiя освiтньої дiяльностi

Стратегія розвитку

Положення про педагогічну раду КМК

Положення про методичну раду КМК

Положення про адміністративну раду КМК

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти КМК

Положення про дотримання академічної доброчесностї у КМК

Етичний кодекс КМК

Положення про психологічну службу КМК

Положення про порядок реалізації права на Академічну мобільність у КМК

Порядок супроводу осіб з особливими потребами

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в КМК

Положення про веб-сайт КМК

Положення про службу охорони праці

Положення про преміювання

Розпорядження Про створення наглядовї ради

Протоколи  (Історія створення освітньо-професійної програми Сестринська справа перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

24.05.2018   Протокол Ради студентського співуправління

06.09.2018   Протокол №1

19.09.2018   Протокол Ради студентського співуправління

04.10.2018   Протокол №2

25.10.2018   Протокол №3

09.12.2018   Протокол №4

12.12.2019   Витяг з Протоколу №4

02.09.2019   Наказ 195-о Про розподіл посадових обов’язків

02.09.2019   Протокол Ради студентського співуправління (Протокол №1)

02.09.2019   Наказ 200-о Про створення відділів

Кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації

Положення про Підрозділ по роботі з кадрами КМК

Правила внутрішнього розпорядку для працівників

Положення про комісію з питань евакуації

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій

Положення про професійний розвиток викладачів КМК

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників КМК

Положення про оцінювання діяльності (рейтинг) педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про індивідуальний план роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників

Положення про Школу викладача-початківця КМК

Положення про творчу групу педагогічних та наук.-педагог. працівників КМК

Положення про наставництво у КМК

Положення про атестацію педагогічних працівників КМК

Посадові інструкції

Відділи

Положення про відділ забезпечення якості освіти в КМК

Положення про відділ науково-дослідної роботи студентів КМК

Положення про відділ підвищ. кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників КМК

Положення про відділ кар’єри та працевлаштування студентів і випускників КМК

Циклові методичні комісії

Положення про циклову методичну комісію у КМК

Положення про випускову циклову методичну комісію медсестринства КМК

Положення про визначення рейтингу ЦМК КМК

Вступнику

Правила прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 році

Правила прийому для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра в 2021 році

Положення про приймальну комісію

Положення про вступне фахове випробування 2020

Положення про апеляційну комісію

Положення про укладання та контроль за виконанням договору про надання освітніх послуг у КМК

Студенту

Положення про індивідуальний навчальний план студента

Положення про індивідуальний навчальний план студента Додаток1

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 223 Медсестринство у КМК

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін студентами КМК

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведеня осіб

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в КМК

Положення про Уповноваженого з прав студентів КМК

Положення про чергування у КМК

Положення про ЦМК кураторів (класних керівників) груп КМК

Порядок призначення стипендії

Порядок формування рейтингу

Положення про навчання студентів за індивідуальним графіком

Положення про комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) в КМК

Студентське самоврядування

Положення про Раду студентського співуправління КМК

Положення про конференцію Ради студентського співуправління КМК

Положення про Раду зв’язку з випускниками КМК

Положення про волонтерський загін КМК

Гуртожиток

Положення про студентський гуртожиток КМК

Положення про студентську раду гуртожитку КМК

Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку КМК

Бібліотека

Положення про бібліотеку КМК

Освітній процес

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про дистанційне навчання

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про робочу навчальну програму дисциплін бакалаврського рівня ВО

Положення про силабус

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни КМК

Положення про оцінювання навчальних досягнень студентів та критерії оцінювання знань студентів у комунальному закладі вищої освіти у КМК

Положення про директорські контрольні роботи

Положення про оскарження результатів оцінювання здобувачів освіти КМК

Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті здобувачем ВО КМК

Положення про ведення навчальних журналів КМК

Положення про практичне заняття в КМК

Положення про відкрите заняття (захід) КМК

Положення про взаємовідвідування занять викладачами

Положення про самостійну роботу студентів КМК

Положення про навчальні кабінети та лабораторії КМК

Положення про атестацію навчальних кабінетів та лабораторій КМК

Положення про відділення КМК

Положення про відділення післядипломної освіти КМК

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів ВО КМК

Рекомендації з уніфікованим визначенням щодо належного оформлення посилань на матеріали

Методичні рекомендації до розробки робочих програм навчальних дисциплін

Положення про організацію відпрацювань пропущених навчальних занять у КМК

ОПП

Положення про освітню програму

Положення про гаранта освітньої програми КМК

Положення про стейкхолдерів освітніх програм КМК

Науково-дослідна робота

Положення про науково-дослідну роботу студентів

Положення про тижні науки в КМК

Практичне навчання

Положення про практичне навчання студентів КМК

Положення про практику студентів КМК

Угоди про співпрацю між навчальним закладом та закладом охорони здоров’я (базою практик)

Виховна робота

Положення про організацію виховної роботи в КМК

Положення про куратора академічної групи

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту

Положення про анкетування

Дозвільні документи

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Ліцензія

Сертифікати