ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Освітній процес  у Кам’янському медичному коледжі – це інтелектуальна, творча  діяльність у сфері вищої освіти, що провадиться через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у здобувачів вищої освіти відповідно до вимог стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти.

Освітній процес ґрунтується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти, студентоцентрованому підході. Орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування охорони здоров’я.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в коледжі  є Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу», освітньо-професійні програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і кваліфікаційних рівнів.

Навчання у коледжі здійснюється за денною та вечірньою формами навчання.

Освітній процес реалізується через
  • Навчальні заняття
  • Самостійна робота
  • Практична підготовка
  • Контрольні заходи
Основними видами навчальних занять у коледжі є
Лекція
Практичне, лабораторне, семінарське, індивідуальне заняття
Консультація

Практична підготовка осіб, які навчаються у коледжі, здійснюється шляхом проходження ними практики в закладах охорони здоров’я згідно з укладеними коледжем договорами.