Атестація здобувачів вищої освіти

Атестація здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компонентів:

  • інтегрований тестовий іспит Крок Б. Сестринська справа;
  • практично-орієнтований іспит з дисциплін: клінічне медсестринство у внутрішній медицині, в хірургії, в педіатрії – з виставленням загальної оцінки.

Атестація завершується видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра  із присвоєнням освітньої кваліфікації: бакалавр медсестринства.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Перелік питань до атестації

Перелік