Кадровий склад викладачів, які викладають на ОП “Сестринська справа” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітню програму Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти забезпечують 45 викладачів, з них 5 докторів наук, 20 кандидатів наук, Заслужені лікарі України, лауреат Державної премії України, Відмінники охорони здоров’я та освіти України.

Всі викладачі (100%) пройшли підвищення кваліфікації – як за фахом, так і психолого-педагогічне. В коледжі існує дієва система безперервного професійного розвитку викладачів.

Викладачі мають значний досвід роботи в закладах охорони здоров’я та закладах вищої освіти III-IV рівня акредитації на посадах головних лікарів, завідувачів відділень, завідувачів кафедр, професорів, доцентів на кафедрах Дніпропетровської медичної академії, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, провідних фахівців галузі тощо.

Всі викладачі – професіонали своєї справи, мають належний професійний рівень та можуть забезпечити програмні результати навчання. До освітнього процесу залучаються професіонали – практики, роботодавці.

Освітню програму забезпечують потужні кадри, які здатні забезпечити високий рівень підготовки бакалаврів медсестринства.

Це підтверджує зовнішній контроль з оцінки якості підготовки фахівців – інтегрований тестовий іспит із професійно-орієнтованих дисциплін Крок Б, який склали здобувачі вищої освіти та отримали високі показники якості84,7 %, що вище від національного на 12,5%.

За змістом Крок Б відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра. Цей іспит склали всі студенти (100%).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-Б. Сестринська справа» за 2019-2020 навчальний рік

Особливу увагу слід звернути на високі показники з клінічного медсестринства.

Це говорить  і про якість кадрового складу, якість освітньої програми в цілому та досягнення програмних результатів навчання.