МЕТОДИЧНА РОБОТА​

Методична робота – це заснована на досягненнях науки та перспективного досвіду система аналітичної, організаційної, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу.

В умовах необхідності модернізації освіти одним із найважливіших завдань інноваційного розвитку закладу освіти є чітка організація методичної роботи з педагогічними кадрами і якісний науково-методичний супровід освітнього процесу у Кам’янському медичному коледжі.

Методичну роботу в  коледжі слід розглядати як систему взаємодії пов’язаних між собою підсистем забезпечення і супроводу освітнього процесу, діяльності викладачів.

Структура методичної роботи в коледжі

Домінантною рисою сьогодення є професійний розвиток викладача, який повинен уміти працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форми навчання тощо.

В поточному навчальному році  методична робота спрямована на вирішення методичної проблеми:

 «Високоякісна професійна підготовка конкурентоспроможних медичних працівників відповідно до вимог міжнародних медичних настанов».

Методисти Кам’янського медичного коледжу будують свою роботу в режимі розвитку, розробки та навчання з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій та орієнтування на розвиток особистості викладача здатної до професійного розвитку.

Мета діяльності методистів

 • удосконалення методичної роботи як інструменту модернізації освітнього процесу в Кам’янському медичному коледжі;
 • розробка компетентнісної моделі професійного розвитку педагогічних працівників;
 • розвиток освітнього середовища через упровадження у практику роботи викладачів інноваційних технологій, що розширюють можливості розвитку особистості студента;
 • удосконалення педагогічної майстерності педагогів, узагальнення та поширення їхнього педагогічного досвіду.

Викладачі коледжу постійно беруть участь у

 • регіональних, обласних, Всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах;
 • брали участь у складі журі обласних етапів олімпіад із загальноосвітніх та природничо-наукових дисциплін;
 • у складі журі конкурсів професійної майстерності «Краща медична сестра»;
 • майстер-класах для викладачів закладів вищої освіти.

Педагогічний колектив коледжу працює над наповненням та оновленням методичного забезпечення занять, доповнює та створює матеріали поточного й підсумкового контролю знань та вмінь у формі проблемних питань, ситуаційних задач, завдань тестового різнорівневого контролю тощо.

Педагогічні інновації як засоби розв'язання проблем сучасної освіти

Суспільство потребує людей, здатних системно і конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, приймати адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї в різних галузях знань. А це формує соціальне замовлення на нові підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути формування «інноваційної людини».

Інноваційне мислення (можливість сприймати нововведення) формуються у людини тривалий час, бо значною мірою вони залежать від певних факторів, а саме:

 • від творчої атмосфери у сім’ї;
 • зорієнтовану на інноваційність діяльність педагогів, які супроводжують розвиток молодої особистості від дитячого садочка, далі під час навчання у школі, а потім коли здобувають вищу освіту.

Прагнення до вдосконалення, до розвитку – це прагнення освітян яке було, є і буде у всі часи. Сьогодні стратегічною метою діяльності Кам’янського медичного коледжу є якісна зміна результатів у освітньому процесі з позитивним вектором новоутворень:

 • становлення компетентної особистості студента – майбутнього фахівця, здатного до самовизначення й життєтворчості;
 • розширення життєвих можливостей молоді завдяки формуванню особистої культури, поінформованості, інтелектуальної освіченності з інформаційно – комунікаційними навичками і компетентностями.

До ключових компетентностей  особистості відносимо:

 • наявність соціальних компетентностей (soft skills);
 • вміння формувати ціннісно-нормативний простір;
 • здатність трансформувати свої вміння та навички для досягнення поставленої мети;

наявність навичків реалізувати певні соціальні ролі та вирішувати проблеми , які з ними         пов’язані

На сьогодні визнано, що такими освітніми нововведеннями («інноваціями») є:

Методики

 • психолого-педагогічна система творчого виховання;
 • психолого-педагогічна програма виховання творчої особистості;
 • психолого-педагогічна програма національно-патріотичного виховання;
 • створення авторських програм, підручників, посібників.

Форми навчальної діяльності

 • дистанційне навчання;
 • діалогове навчання;
 • інтерактивне навчання;
 • диференційоване навчання;
 • алгоритмізоване навчання;
 • індивідуальне навчання

Технології

 • інтерактивні;
 • особистісно зорієнтоване навчання;
 • технологія розвитку критичного мислення;
 • проблемне навчання;
 • кооперативне навчання (технологія спільного навчання);
 • проектне навчання;
 • гештальттехнології;
 • нейролінгвістичні технології;
 • розвивальне навчання;
 • ігрові технології навчання

Засоби навчання

 • використання ІКТ;
 • використання електронних навчальних засобів (підручників, посібників, мережі Інтернет);
 • шкільні округи;
 • муніципальне управління.

Способи управління освітньою системою

Освітні послуги

 • форми дистанційного навчання (онлайн курси, відеолекції, аудіолекції, тестування);
 • нові навчальні курси;
 • участь у вебінарах, семінарах на певних освітніх платформах через мережу інтернет

У Кам’янському медичному коледжі в 2019 році 43 викладача представили свої методичні напрацювання на порталі «Всеосвіта», і окремі педагоги брали участь в проектах на платформі Prometeus.

 • можливість брати участь у науково-практичних конференціях, обговореннях, семінарах (через мережу Інтернет).
 • використання Сервісів Google (набір онлайнових програмних засобів):
  • створення таблиць, документів, презентацій, сайтів;
  • перекладач;
  • можливість роботи викладача і студентів в режимі реального часу, відслідковуючи будь-які зміни, що вносяться в документ, залишати коментарі, виправлення, використовувати чат;
  • можливість застосовувати різні банки даних, енциклопедичні та довідкові видання.

         Загалом це потужна система безкоштовних інструментів, що надає необхідні технології для освіти.

Сотникова О.М., методист коледжу

Педагог та інноватика

Основа інновації – нова ідея.

Джерело інновації – пошукова практика педагога.

Носій інновації – творча особистість, експериментатор–дослідник.

Кожна освітня інновація, що використовується, завжди адаптована до творчої професійної індивідуальності педагога, виробленого ним індивідуального стилю,  системи ціннісних настанов, оскільки « нововведення не може штучно привноситися ззовні, а повинно народитись у власному досвіді».

         Отже, освітня інновація – є результат, продукт науково-творчої педагогічної діяльності викладача.

ПЕДАГОГІЧНА СКРИНЬКА

передового педагогічного досвіду
викладачів Кам’янського медичного коледжу

Текстоцентричні технології

(викладачі Соснова В.А., Куцевол О.П., Петріщева С.А., Іванова К.С., Лавецька О.В., Харченко С.А., Шостак С.І., Попова В.А.)

ІКТ
Медіатехнології

(викладачі
Соснова В.А.,
Бондаренко Л.Г.);

Інтернет-блог
(викладач Шабаліна М.О.)  

ІКТ
Інтернет-форум
(викладач Клименкова С.В.);
Інтернет-сайт
(викладачі Заплавна Т.Ю., Гальченко І.І., Клименкова С.В.) 

Ігрові та тренінгові технології
(викладачі Кущ О.Ф., Могіна Н.В., Попова В.А., Сушко С.М., Попова О.В.,  Маглиш Л.Б., Єгорова К.І.)

Діалогові технології
(викладачі Лончук Н.В., Беркут К.В., Лавецька О.В., Харченко С.Є., Зюкіна А.П., Шитикова Т.В., Якубович Н.О., Кривошапко Л.О.) 

Модульні технології (фреймові структури, піктограми, опорні
конспекти тощо)

(викладачі Соснова В.А.,
Могіна Н.В., Іванова К.С., Ляшенко Н.Ю., Бондаренко Л.Г.) 

Технологія проблемного навчання
(викладачі Шостак С.І.,
Якубович Н.О., Кулєшова З.Д.,
Сотник В.Л., Сушко С.М., Вишневський В.О., Краснолицька Л.М.)

Інтеграційні технології
(викладачі Вишневський В.О., Якубович Н.О., Завішева Л.І., Попова В.А., Могіна Н.В., Бондаренко Л.Г., Шитикова Т.В., Іванова К.С.) 

Технологія музейної педагогіки
(викладач Харченко С.Є.,) 

Здоров’я-збережувальні технології (викладачі  Кривошапко Л.О., Попова О.В., Бузажи І.О., Курницька Т.Л., Смирнова Т.М., Зюкіна А.П., Гордіна О.Я., Єгорова К.І, Коваль С.М., Тропко Л.І.)

Особистісно зорієнтовані технології
(викладачі Рудзік Л.Б., Попова В.А., Смирнова Т.М., Зюкіна А.П., Соснова В.А., Лончук Н.В., Куцевол О.П., Іванова К.С., Петріщева С.А., Беркут К.В.) 

Предметно зорієнтовані технології
(викладачі Вишневський В.О., Якубович Н.О., Попова В.А., Могіна Н.В., Бондаренко Л.Г., Шитикова Т.В., Сотникова О.М., Курницька Т.Л., Смирнова Т.М.) 

Проектні технології
(викладачі Могіна Н.В., Рудзік Л.Б., Шитикова Т.В., Сотникова О.М., Лончук Н.В., Соснова В.А., Іванова К.С., Беркут К.В.) 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН ВИКЛАДАЧА СЬОГОДЕННЯ

Соснова В.А.,голова  циклової комісії
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін,
викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Педагогічний дизайн – приведене в систему використання знань (принципів) про ефективну навчальну діяльність (учіння і навчання) в процесі проектування.

Педагогічний дизайн викладача сьогодення – це зовнішній вигляд педагога, особисте мислення, вчинки, дії, мистецтво говорити й слухати, здатність підкреслити свою специфічність та індивідуальність. Усе зазначене забезпечує сприймання викладача аудиторією.

Професійні групи педагогічного дизайну сучасного викладача: педагог-початківець – проектування – «Педагогічне наставництво»; педагог-фахівець – проектування«Педагогічне моделювання»; педагог-майстер – проектування – «Педагогічна майстерня».

Педагогічний дизайн заняття – це спланований систематичний процес, що передбачає реалізацію таких чотирьох компонентів:

предметно-просторового– створення сприятливих і комфортних умов для розвитку освітньо-професійної траєкторії як кожного студента, так і викладача під час аудиторної та позааудиторної роботи;

пізнавально-діяльнісного–забезпечення мотивації пізнавальної діяльності студентів; майбутніх медичних працівників, використання інтерактивних методів і прийомів залучення студентів до різних видів діяльності;

– соціально-особистісного – дотримання принципу розвитку партнерської взаємодії викладачів та студентів; доступність презентації навчального матеріалу; забезпечення певного психологічного клімату;

– рефлексивно-творчого – забезпечення позитивної установки на творчу діяльність студентів і взаємодію; рефлексія (самоаналіз) особистих досягнень; результативність.

Дійсно, педагогічний дизайн як заняття, так і дизайн кожного викладача, є індивідуальним, але обов’язково – це співпраця викладача і студента. Вона основа успіху.

У чому ж вбачають дизайн освітньої траєкторії викладачі?

Педагог-початківець для підвищення інтересу до сприйняття навчального матеріалу застосовує техніку приваблива мета. Корисна порада викладачеві-початківцю: «Шукайте привабливу мету серед кола студентських безпосередніх інтересів».

Педагог-фахівець працює в режимі педагогічного дизайну. Педагогічний дизайн – теоретичне підґрунтя для створення інтерактивних інформаційних освітніх технологій. Мета такого проектування – створення дизайну сучасного лекційного, практичного чи позааудиторного заняття як складової центрального компоненту навчального процесу у вищий школі.

Виникає питання: «З чого розпочати?» Проектуючи тему, ставте собі дослідницьку мету. Наприклад, випробувати новий для себе прийом, технологію тощо. Це головний спосіб професійного зростання, а отже, і вибудовування власної освітньої траєкторії.

Педагог-майстер – активний учасник семінарів з обміну досвідом, майстер-класів, педагогічних майстерень, вебінарів.

Під час проведення семінару з обміну досвідом педагог-майстер ставить за мету – повідомити присутнім про напрацювання викладача з певної проблеми, зацікавити творчими набутками.

А даючи майстер-клас, викладач має на меті не лише ознайомлення з досвідом, а й передачу його, вироблення умінь застосовувати продемонстровані методи, прийоми, технології.

У педагогічній майстерні уміння є результатом самостійної творчо-пошукової діяльності. Система пропонованих викладачем завдань спрямована на постійне поглиблення розуміння сутності проблеми, усвідомлення неповноти власних знань.

Метою роботи педагогічної майстерні є відкриття учасниками нового в предметі дослідження, у способах діяльності, в собі. Зрозуміло, що це «нове» в кожного буде іншим.

Працюючи в режимі педагогічної майстерні, відбувається ситуація прозріння, відкриття нового у звичному.