Бібліотечно-бібліографічні терміни

Бібліографія – це вміння орієнтуватися в книжковому царстві. Бібліотека має довідково-бібліографічний апарат за допомогою якого користувачі отримують інформацію  про документи, які є  в фондах бібліотеки.

Довідково-бібліографічний апарат (ДБА) – це сукупність довідкових і бібліографічних знань, бібліотечних каталогів та картотек, призначених для інформування і популяризації творів друку та інших документів залежно від інформаційних потреб користувачів.

ДБА – це
• системи бібліотечних каталогів;
• системи картотек;
• довідково-бібліографічного фонду.

Систему каталогів утворюють зазвичай алфавітний, систематичний і предметний каталоги.

Системати́чний катало́г (СК) — бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності бібліотечно-бібліографічною класифікацією (ББК). Він розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань та інформує читачів про те, які видання з того чи іншого питання є в бібліотеці.

Алфавітний каталог (АК) — має просту структуру. Бібліографічні записи розташовані в ньому в алфавітному (абетковому) порядку прізвищ авторів і основних назв творів. Таким чином, алфавітний каталог, має змогу інформувати про авторський склад бібліотечного фонду.

Призначення каталогів полягає в тому, щоб розкрити фонди в різних аспектах – за видами документів, за прізвищем автора і назвами, за змістом та іншими ознаками з урахуванням приналежності видань до певного підрозділу бібліотеки (читального залу, абонементу і т. д.).

Cистематична картотека статей – її структура подібна до структури систематичного каталогу. Відмінність від систематичного каталогу полягає в оперативному відображенні нових матеріалів із журналів, газет, періодичних збірників; у постійному введені нових рубрик. Матеріали зберігають доти, доки вони актуальні й на них є попит. Cистематична картотеку організують аналогічно систематичному каталогу згідно з розділами таблиць класифікації, але використовують більш детальні рубрики, у тому числі тематичні. Всередині розділів картотеки картки розміщують за зворотно хронологічним порядком, що дозволяє користувачам знайомитися з найновішими публікаціями, а бібліотекареві – оперативно вливати нові картки і вилучати старі.

 

Не бійтесь заглядати у словник:
   Це пишний яр, а не сумне провалля
                                                                       М.Рильський

Довідкова література – це видання, які допомагають нам про щось дізнатися, уточнити, розтлумачити якесь поняття, перекласти слово, з однієї мови на іншу. Призначення довідкової літератури дати стислу і конкретну інформацію з питання, яке цікавить читача.

Енциклопедії – однотомне або багатотомне видання, яке містить в узагальненому вигляді основні відомості з однієї або з усіх галузей знання і практичної діяльності викладені у вигляді коротких статей, розміщених в алфавітному або систематичному порядку.

Енциклопедії поділяються на великі (кілька десятків томів), малі (10-12 томів), короткі (4-6 томів) і однотритомні, як правило, названі енциклопедичними словниками або довідниками.

Словник – довідкове видання, що містить впорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень тощо) з короткими їх характеристиками або характеристиками позначених ним понять або з перекладом на іншу мову.

Словники, бувають філологічні і термінологічні і виконують дві функції: нормативну тобто фіксують значення і вживання слів, і інформаційну – відображають знання і практичну діяльність людини, культуру суспільства в певну епоху.

Особливе місце посідають мовні (лінгвістичні) словники.

Довідник – видання, що містить короткі відомості наукового, виробничого і прикладного характеру з певного питання.

Довідкова література допомагає зорієнтуватися у потоці наукової і політичної інформації.