Відділ підвищення кваліфікації викладачів

Реалії сьогодення вимагають від викладачів закладу вищої освіти постійного самовдосконалення, підвищення фахової майстерності. Ефективність діяльності залежить від компетентності працівників, які забезпечують навчальний процес у коледжі.

У Кам’янському медичному коледжі функціонує відділ підвищення кваліфікації викладачів, що забезпечує планування та організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу.

Відділ співпрацює з закладами післядипломної педагогічної та медичної освіти з питань  підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу.

Керівник відділу

Сотникова Ольга Михайлівна

sotnykova@med.cc.ua
Заступник керівника відділу

Зубенко Алла Павлівна

zubenko@med.cc.ua
Склад відділу
  • Ткаченко Д.П., к.мед.н., викладач;
  • Балабас В.Г., завідувач відділення;
  • Шевчук І.В., старший інспектор з кадрів.

Основні завдання відділу

  • забезпечення ефективного функціонування системи безперервного навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу;
  • планування перепідготовки, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу, визначення напрямів, форм, методів і термінів навчання на основі аналізу загальної потреби коледжу у кадрах визначеного рівня і профілю підготовки з урахуванням результатів атестації та індивідуальних планів розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників;
  • укладання договорів із закладами післядипломної освіти, курсами підвищення кваліфікації, закладами вищої освіти, у тому числі зарубіжними, з навчання і стажування науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу;
  • здійснення організаційно-методичного керівництва науково-педагогічними і педагогічними працівниками коледжу, що проходять курси підвищення кваліфікації, стажування;
  • контроль систематичності і якості виконання навчальних планів і програм, оформлення звітної документації науково-педагогічними і педагогічними працівниками коледжу під час проходження підвищення кваліфікації;
  • аналіз результатів та ефективність професійного вдосконалення, розробка пропозицій щодо форм і методів навчання та підвищення кваліфікації науково-педагогічними і педагогічними працівниками коледжу.

Таким чином, робота відділу направлена на організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжу, підписання договорів з суб’єктами підвищення кваліфікації,  надання методичної допомоги щодо оформлення документації,  сприяє професійному розвитку викладацького складу.

Нормативні документи

Всі викладачі коледжу (100%) пройшли підвищення кваліфікації, як психолого-педагогічне, так і за фахом.

сучасні онлайн-курси для самоосвіти викладачів

ПЛАН РОБОТИ

відділу підвищення кваліфікації викладачів Кам'янського медичного коледжу
на 2019-2020 навчальний рік

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні

Організаційні заходи

1

Розробка та затвердження Положення про відділ підвищення кваліфікації викладачів комунального закладу вищої освіти «Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради».

вересень 2019

Сотникова О. М.

Соснова В. А.

Ткаченко Д. П.

Шевчук І. В.

2

Інформування викладачів про основні положення Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. №800.

вересень 2019

Керівник  відділу Сотникова О. М.

3

Формування бази даних суб’єктів підвищення кваліфікації.

вересень 2019

Сотникова О. М.

Ткаченко Д. П.

Шевчук І. В.

4

Опрацювання з членами відділу Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800.

вересень 2019

Сотникова О. М.

Шевчук І. В.

5

Проведення моніторингу потенційних кандидатів на підвищення кваліфікації з кола педагогічних та науково-педагогічних працівників Кам’янського медичного коледжу.

жовтень – листопад 2019

Сотникова О. М.

Шевчук І. В.

6

Проведення анкетування викладачів коледжу для вивчення очікувань щодо професійного розвитку за резуль-татами  підвищення кваліфікації.

жовтень 2019

Сотникова О. М.

Соснова В. А.

7

Організація інформаційно-рекламної роботи, скерованої на анонсування заходів, що проводяться в коледжі з питань підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Кам’янського медичного коледжу.

постійно

Сотникова О. М.

Соснова В. А.

Ткаченко Д. П.

Шевчук І. В.

8

Проведення консультацій для викладачів щодо оформлення документів на підвищення кваліфікації (заяви, індивідуального плану стажування, звіту про результати підвищення кваліфікації, стажування).

постійно

Сотникова О. М.

Соснова В. А.

Ткаченко Д. П.

Шевчук І. В.

9

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI під час оформлення документації для проходження підвищення кваліфікації.

постійно

Сотникова О. М.

Шевчук І. В.

10

Складання Плану підвищення кваліфікації педагогічних і         науково-педагогічних працівників Кам’янського медичного коледжу на 2020 рік.

грудень 2019

Сотникова О. М.

Шевчук І. В.

11

Підготовка інформації щодо підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників на засідання Адміністративної ради, засідання циклових методичних комісій, педагогічної і методичної рад.

згідно плану роботи

Сотникова О. М.

12

Облік та оновлення банку даних суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.

червень

2020

Сотникова О. М.

Шевчук І. В.

13

Проведення роботи щодо виконання плану-графіка підвищення ква-ліфікації, стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти «Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради».

постійно

Сотникова О. М.

Соснова В. А.

Ткаченко Д. П.

Шевчук І. В.

14

Аналіз результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Кам’ян-ського медичного коледжу.

грудень 2019, червень 2020

Сотникова О. М.

Соснова В. А.

Шевчук І. В.

15

Поповнення  інформації  на

web-сторінці відділу.  

постійно        

Соснова В. А.

Шевчук І. В.

безперервний професійний розвиток викладачів