Відділ забезпечення якості освіти

Відділ забезпечення якості освіти є структурним підрозділом комунального закладу вищої освіти «Кам’янського медичного коледжу» Дніпропетровської обласної ради», що створений відповідно до Закону України „Про вищу освіту” вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти)

Склад відділу забезпечення якості освіти

Керівник відділу

Сотник Валентина Леонідівна

sotnik@med.cc.ua
Заступник керівника відділу

Василенко Євгенія Петрівна

vasilenko@med.cc.ua

члени відділу забезпечення якості освіти

Викладачі:

Здобувачі вищої освіти:

 • Попова В.А. 
 • Зюкіна А.П.
 • Кривошапко Л.О.
 • Куцевол О.П.
 • Кондратюк М.В.
 • Дон Ю.В.
 • Ткаченко Т.С.
 • Кушнір І.Б.

Групи відділу

Склад групи:
 • Сотник В.Л. – керівник відділу
 • Попова В.А. – методист
Механізми забезпечення внутрішнього контролю

Освітнє середовище та управлінські аспекти

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Політика забезпечення якості освіти
 • Відповідність результатів навчання здобувачів освіти державним стандартам освіти;
 • партнерство у навчанні та професійній взаємодії;
 • дотримання академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності;
 • інформаційна відкритість діяльності Коледжу;
 • оцінювання результатів навчання студентів;
 • реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

Положення про індивідуальний навчальний план студента;

 • реалізація академічної свободи педагогічних працівників.
Моніторинг якості знань здобувачів освіти
 • РЕЙТИНГОВІ ТАБЛИЦІ;
 • Система оцінюванні здобувачів освіти.

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти та критерії оцінювання знань студентів.

Склад групи:
 • Василенко Є.П. – канд. мед. наук, заступник керівника відділу
 • Дон Ю.В. – здобувач освіти
Механізми забезпечення внутрішнього контролю

Моніторинг і періодичний перегляд  ОП

Положення про освітню програму

Моніторинг ОП відповідно до Положення про освітні програми
 • Моніторинг ОП відповідно до Положення про освітню програму;
 • перегляд та внесення змін до освітніх програм з урахуванням; пропозицій стейкхолдерів;
 • організація моніторингу та періодичного перегляду навчальних; планів, інших медичних документів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти.
Склад групи:
 • Зюкіна А.П. – завідувач відділенням
 • Кондратюк М.Л. – здобувач освіти
Механізми забезпечення внутрішнього контролю

Методологія анкетування

 • Подання робочої гіпотези;
 • складання анкет;
 • інформування студентів;
 • проведення анкетування;
 • аналіз.

Положення про анкетування

Склад групи:
 • Куцевол О.П. – завідувач відділенням

 • Кушнір І.Б. – здобувач освіти

Механізм забезпечення внутрішнього контролю

Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності

Положення про дотримання академічної доброчесності

Положення про групу сприяння академічної доброчесності.

Положення про комісію з етики та академічної доброчесності.

Забезпечення академічної доброчесності:
 • виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності;
 • види академічної відповідальності педагогічних працівників та здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності;
 • перевірка робіт на плагіат.

Основний напрям діяльності

Відділ здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані освітньої діяльності для ефективного управління якістю освіти в Кам’янському медичному коледжі.

Основні завдання

 • науково-методичне та організаційне забезпечення якості знань здобувачів освіти;
 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі;
 • сприяння розвитку культури якості освіти;
 • надання інформації щодо якості освіти;
 • розробка рекомендацій щодо шляхів підвищення якості освіти;
 • врахування потреб та очікувань здобувачів освіти, усіх інших залучених сторін та суспільства.

Основні функції

 • здійснення моніторингу та аналізу щодо поточного та підсумкового контролів знань здобувачів освіти коледжу;
 • створення необхідних механізмів та процедур для забезпечення і розвитку системи якості в коледжі;
 • розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в коледжі;
 • створення банку даних моніторингу якості знань студентів та рівня науково-педагогічної роботи викладачів коледжу;
 • вивчення та узагальнення стану якості знань здобувачів освіти;
 • розроблення проектів нормативних документів коледжу та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу;
 • вивчення, узагальнення та впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.

План роботи відділу

Підсумки роботи відділу забезпечення якості освіти