Відділ забезпечення якості освіти

Відділ забезпечення якості освіти є структурним підрозділом комунального закладу вищої освіти «Кам’янського медичного коледжу» Дніпропетровської обласної ради», що створений відповідно до Закону України „Про вищу освіту” вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти)

Склад відділу забезпечення якості освіти

Керівник відділу

Сотник Валентина Леонідівна

sotnik@med.cc.ua
Заступник керівника відділу

Василенко Євгенія Петрівна

vasilenko@med.cc.ua

члени відділу забезпечення якості освіти

Викладачі:
 • Верник Г.Г., канд. мед. наук, доцент, голова циклової комісії
 • Попова В.А., методист коледжу
 • Зюкіна А.П., завідувач відділення
 • Куцевол О.П., завідувач відділення
 • Кривошапко Л.О., голова циклової комісії
Здобувачі освіти:
 • Кондратюк М.В.
 • Дон Ю.В.
 • Ткаченко Т.С.
 • Подгребельний Д.О.

Групи відділу

Склад групи:
 • Сотник В.Л. – керівник відділу
 • Попова В.А. – методист
Механізми забезпечення внутрішнього контролю

Освітнє середовище та управлінські аспекти

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Політика забезпечення якості освіти
 • відповідність результатів навчання здобувачів освіти державним стандартам освіти;
 • партнерство у навчанні та професійній взаємодії;
 • дотримання академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності;
 • інформаційна відкритість діяльності Коледжу;
 • оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
 • реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

 • реалізація академічної свободи педагогічних працівників.
Моніторинг якості знань здобувачів освіти
 • відстежування рейтингу здобувачів освіти;
 • аналіз системи оцінювання здобувачів освіти.

Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Склад групи:
 • Василенко Є.П. – канд. мед. наук, заступник керівника відділу
 • Верник Г.Г. – канд. мед. наук, доцент, голова циклової комісії
 • Дон Ю.В. – здобувач вищої освіти
Механізми забезпечення внутрішнього контролю

Моніторинг і періодичний перегляд  ОП

Положення про освітню програму

Моніторинг ОП відповідно до Положення про освітні програми
 • моніторинг ОП відповідно до Положення про освітню програму;
 • перегляд та внесення змін до освітніх програм з урахуванням; пропозицій стейкхолдерів;
 • організація моніторингу та періодичного перегляду навчальних планів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти.
Склад групи:
 • Зюкіна А.П. – завідувач відділення
 • Кондратюк М.В. – здобувач освіти
Методологія анкетування
 • складання анкет;
 • інформування здобувачів освіти;
 • проведення анкетування;
 • аналіз.

Положення про анкетування

Склад групи:
 • Куцевол О.П. – завідувач відділення

 • Подгребельний Д.О. – здобувач освіти

Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності

Положення про дотримання академічної доброчесностї

Положення про групу сприяння академічній доброчесності

Положення про комісію з етики академічної доброчесності та управління конфліктами

Забезпечення академічної доброчесності:
 • виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності;
 • види академічної відповідальності педагогічних працівників та здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності;
 • перевірка робіт на плагіат.

Витяг з протоколу №4 відділу забезпечення якості освіти про дотримання академічної доброчесності за результатами анкетування здобувачів вищої освіти

Основний напрям діяльності

Відділ здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані освітньої діяльності для ефективного управління якістю освіти в Кам’янському медичному коледжі.

Основні завдання

 • науково-методичне та організаційне забезпечення якості знань здобувачів освіти;
 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі;
 • сприяння розвитку культури якості освіти;
 • надання інформації щодо якості освіти;
 • розробка рекомендацій щодо шляхів підвищення якості освіти;
 • врахування потреб та очікувань здобувачів освіти, усіх інших залучених сторін та суспільства.

Основні функції

 • здійснення моніторингу та аналізу щодо поточного та підсумкового контролів знань здобувачів освіти коледжу;
 • створення необхідних механізмів та процедур для забезпечення і розвитку системи якості в коледжі;
 • розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в коледжі;
 • створення банку даних моніторингу якості знань студентів та рівня науково-педагогічної роботи викладачів коледжу;
 • вивчення та узагальнення стану якості знань здобувачів освіти;
 • розроблення проектів нормативних документів коледжу та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу;
 • вивчення, узагальнення та впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.

План роботи відділу

Підсумки роботи відділу забезпечення якості освіти