Відділ забезпечення якості освіти

Відділ забезпечення якості освіти є структурним підрозділом комунального закладу вищої освіти «Кам’янського медичного коледжу» Дніпропетровської обласної ради», що створений відповідно до Закону України „Про вищу освіту” вiд 01.07.2014 р. №1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освiти)

Склад відділу забезпечення якості освіти

Керівник відділу

Лончук Наталія Василівна

Заступник директора з навчальної роботи
lonchuk@med.cc.ua
Заступник керівника відділу

Василенко Євгенія Петрівна

Канд. мед. наук
vasilenko@med.cc.ua

члени відділу забезпечення якості освіти

Викладачі:
 • Верник Г.Г., канд.мед.наук, доцент, голова циклової комісії
 • Соснова В.А., заступник директора з виховної роботи
 • Попова В.А., завідувач навчально-виробничої практики
 • Зюкіна А.П., завідувач відділення
 • Куцевол О.П., завідувач відділення
Здобувачі освіти:
 • Кондратюк М.В.
 • Садова Л.М.
 • Волок А.М.
 • Дробот Д.В.
 • Тиха А.В.

Групи відділу

Склад групи:
 • Лончук Н.В. – керівник відділу
 • Попова В.А. – завідувач навчально-виробничої практики
Механізми забезпечення внутрішнього контролю

Освітнє середовище та управлінські аспекти

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Політика забезпечення якості освіти
 • відповідність результатів навчання здобувачів освіти державним стандартам освіти;
 • партнерство у навчанні та професійній взаємодії;
 • дотримання академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності;
 • інформаційна відкритість діяльності Коледжу;
 • оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
 • реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

 • реалізація академічної свободи педагогічних працівників.
Моніторинг якості знань здобувачів освіти
 • відстежування рейтингу здобувачів освіти;
 • аналіз системи оцінювання здобувачів освіти.

Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Склад групи:
 • Василенко Є.П. – канд. мед. наук, заступник керівника відділу
 • Верник Г.Г. – канд. мед. наук, доцент, голова циклової комісії
 • Тиха А. В. – здобувач вищої освіти
Механізми забезпечення внутрішнього контролю

Моніторинг і періодичний перегляд  ОП

Положення про освітню програму

Моніторинг ОП відповідно до Положення про освітні програми
 • моніторинг ОП відповідно до Положення про освітню програму;
 • перегляд та внесення змін до освітніх програм з урахуванням; пропозицій стейкхолдерів;
 • організація моніторингу та періодичного перегляду навчальних планів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти.
Склад групи:
 • Зюкіна А.П. – завідувач відділення
 • Садова Л.М. – здобувач освіти
Методологія анкетування
 • складання анкет;
 • інформування здобувачів освіти;
 • проведення анкетування;
 • аналіз.

Положення про анкетування

Склад групи:
 • Соснова В.А. – заступник директора з виховної роботи

 • Кондратюк М.В. – здобувач освіти

Забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності

Положення про дотримання академічної доброчесностї

Положення про групу сприяння академічній доброчесності

Положення про комісію з етики академічної доброчесності та управління конфліктами

Забезпечення академічної доброчесності:
 • виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності;
 • види академічної відповідальності педагогічних працівників та здобувачів освіти за конкретні порушення академічної доброчесності;
 • перевірка робіт на плагіат.

Основний напрям діяльності

Відділ здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані освітньої діяльності для ефективного управління якістю освіти в Кам’янському медичному коледжі.

Основні завдання

 • науково-методичне та організаційне забезпечення якості знань здобувачів освіти;
 • реалізація політики внутрішньої системи якості освіти через участь у створенні та запровадженні системи забезпечення якості освітньої діяльності в коледжі;
 • сприяння розвитку культури якості освіти;
 • надання інформації щодо якості освіти;
 • розробка рекомендацій щодо шляхів підвищення якості освіти;
 • врахування потреб та очікувань здобувачів освіти, усіх інших залучених сторін та суспільства.

Основні функції

 • здійснення моніторингу та аналізу щодо поточного та підсумкового контролів знань здобувачів освіти коледжу;
 • створення необхідних механізмів та процедур для забезпечення і розвитку системи якості в коледжі;
 • розробка єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в коледжі;
 • створення банку даних моніторингу якості знань студентів та рівня науково-педагогічної роботи викладачів коледжу;
 • вивчення та узагальнення стану якості знань здобувачів освіти;
 • розроблення проектів нормативних документів коледжу та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу;
 • вивчення, узагальнення та впровадження кращого вітчизняного та світового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.