Пройдено курс «Психологічна компетентність. Навички соціальних педагогів та практичних психологів»

Соціальним педагогом Кам’янського медичного коледжу пройдено курс «Психологічна компетентність. Навички соціальних педагогів та практичних психологів» згідно з програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти. Програму курсу було розроблено відповідно до сучасної державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

Опрацьовано такі аспекти:

  • Психологічна компетентність викладача як внутрішній особистий інструментарій, що сприяє ефективності професійної діяльності.
  • Мобільність, гнучкість і креативність мислення викладача.
  • Компоненти психологічної компетентності

Обсяг (тривалість) навчання:

15 годин/0,5 кредити Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС).

Удосконалено/набуто такі  компетентності:

  • загальні:

Знання, уміння і навички, способи мислення, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну діяльність та самоосвіту

  • фахові:
    • Узагальнення і систематизація знань вікової, педагогічної та соціальної психології;
    • уміння розрізняти психологічний стан здобувачів освіти та психологічну атмосферу заняття, закономірностей сприйняття на занятті.