Рішення педагогічної ради Дніпродзержинського  медичного училища 

від 30.03.2016 р.

1. Посилити у навчальному процесі міждисциплінарну інтеграцію природничо-наукових та клінічних дисциплін.

Термін: постійно                   Відповідальні: викладачі, голови ЦМК.

 

 1. При викладанні професійно-орієнтованих дисциплін мету заняття спрямовувати на формування знань молодших медичних працівників щодо своїх функціональних обов’язків.

Термін: постійно                   Відповідальні: викладачі.

 

 1. Продовжити використання традиційних та інноваційних форм та методів навчання при організації самостійної роботи студентів.

Термін: постійно                   Відповідальні: викладачі клінічних

дисциплін.

 

 1. Продовжити впровадження інноваційних технологій та технічних засобів навчання на заняттях та в позааудиторній діяльності.

Термін: постійно                   Відповідальні: викладачі.

 

 

 1. Користуватися в роботі рекомендаціями Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Дніпропетровської області.

Термін: постійно                   Відповідальні: адміністрація, викладачі.

 

 

 

Рішення педагогічної ради Дніпродзержинського  медичного училища

від 25.01.2016 р.

 

 1. Роботу педагогічного колективу Дніпродзержинського медичного училища за І півріччя 2015-2016 н.р. вважати задовільною.

 

 1. Присвоїти кваліфікацію «акушерка» 27 випускникам гр.АС-13/13 спеціальності «Акушерська справа».

 

 1. Видати дипломи з відзнакою наступним випускникам: Артюховій А.Г., Назарчук М.В.

 

 1. Присвоїти кваліфікацію «сестра медична» 35 випускникам гр.СС-1в/11, 2в/12 спеціальності «Сестринська справа» вечірнього відділення.

 

 1. Видати «диплом з відзнакою» наступним випускникам: Кулаєвій А.С., Кусковій С.В., Славській Л.Г., Цицик О.Д., Дородній А.О., Литвиновій Я.Ю., Шіллер М.В.

 

 1. Затвердити «Заходи щодо підвищення якості знань» для спеціальності «Акушерська справа» та «Сестринська справа».

 

 1. Забезпечити відпрацювання практичних навичок з усіх дисциплін під час підготовки студентів до переддипломної практики.

Термін: постійно                Відповідальні: викладачі клінічних д-н.

 

 1. Під час навчання більше уваги приділяти вивченню питання ведення медичної документації в лікувальних закладах.

Термін: постійно                Відповідальні: викладачі клінічних д-н.

 

 1. Контролювати виконання програми практики з виконання практичних навичок відповідно до програми.

Термін: постійно                Відповідальні: методкерівники.

10.Розробити план заходів по усуненню недоліків з підготовки студентів до іспиту «Крок М.».

Термін: до 01.02.2016 р.   Відповідальні: голови ЦМК:  Якубович Н.О., Кущ О.Ф.,  Брилевич О.А.

11.На засіданнях профільних циклових методичних комісій провести поглиблений аналіз результатів ДПА студентів та визначити заходи щодо забезпечення вдосконалення рівня підготовки молоді до підсумкового контролю.

Термін: лютий 2015 р.       Відповідальні: голови ЦМК

 

Рішення педагогічної ради Дніпродзержннського медичного училища

від 19.11.2015 р.

 1. Провести моніторинг щодо використання можливостей Internet-технологій при організації навчального процесу зі студентами всіх спеціальностей.

Термін: до 1 лютого 2016 р.              Відповідальні: голови ЦМК

 

 1. Неухильно дотримуватись правил техніки безпеки для користувачів комп’ютерної техніки та режиму роботи з ПК з метою зменшення та запобігання негативного впливу персонального комп’ютера на учасників навчального процесу.

Термін: постійно                         Відповідальні: викладачі та студенти  ДМУ, Плахотник О.Г.

 1. Більш ефективно використовувати Web-сайти Дніпродзержннського медичного училища, викладачів з метою надання студентам широкого доступу до навчально-методичної інформації.

Термін: постійно                             Відповідальні: викладачі ДМУ

 

 1. Продовжити роботу по створенню «Портфеля студента» – електронного комплексу методичного забезпечення з усіх дисциплін з метою інтенсифікації самостійної роботи студентів.

Термін: протягом року                            Відповідальні: викладачі, голови ЦМК

 

 1. Провести майстер-клас «Заняття із використанням електронних засобів навчального призначення».

Термін: за окремим графіком                 Відповідальні: голови ЦМК, методисти

 

 1. Продовжити роботу по створенню електронної бібліотеки Дніпродзержннського медичного училища.

Термін: за окремим графіком        Відповідальні: Козоріг Н.В., бібліотекар ДМУ, голови ЦМК.


 Рішення педагогічної ради Дніпродзержинського медичного училища

від 31.08.2015 р.

 1. За підсумками 2014-2015 навч.року роботу педагогічного колективу Дніпродзержинського медичного училища вважати задовільною.
 2. Проведену профорієнтаційну роботу та вступну кампанію 2015 р. вважати задовільною.
 3. Урізноманітнити форми та методи профорієнтаційної роботи з метою покращення якості набору.

Термін: протягом 2015-2016 н.р.              Відповідальний: приймальна комісія

 1. Затвердити плани роботи всіх структурних підрозділів на 2015 – 2016 н.р.
 2. Активізувати роботу щодо здобуття наукових ступенів викладачами Дніпродзержинського медичного училища.

 

Термін: протягом 2015-2018 н.р.              Відповідальний: адміністрація

6.Продовжити створення авторських колективів для написання базових навчальних підручників та посібників для молодших бакалаврів, бакалаврів медицини.

Термін: постійно                                         Відповідальний: методисти, голови ЦМК

7.Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів ДМУ з військово-медичної підготовки та медицини надзвичайних станів на базі факультету підвищення кваліфікації Національного медичного університету із залученням фахівців з Української військово-медичної академії.

Термін: протягом 2015-2016 н.р.              Відповідальний: відділ кадрів

8.Посилити роботу щодо підвищення рівня виховної роботи, зокрема виховання патріотизму студентської молоді.

Термін: постійно                                         Відповідальний: Лончук Н.В., Бузажи І.О.

9.Постійно оновлювати банк даних тестових завдань Ліцензійних інтегрованих екзаменів.

Термін: постійно                                         Відповідальний: методисти, голови ЦМК

10. Продовжувати комп’ютеризацію навчального процесу та впровадження телемедичних технологій і дистанційної освіти.

Термін: постійно                                         Відповідальний: Курницька Т.Л.,  Ляшенко Н.Ю.

11. Розширити роль студентського самоврядування в медичному училищі.

Термін: протягом року                              Відповідальний: Мацуй В.

12.Опрацювати питання щодо проведення підвищення кваліфікації викладачів з «Основ сестринської справи» заочної форми навчання в Житомирському інституті медсестринства.

Термін: вересень 2015 р.                            Відповідальний: Брилевич О.А.